AERIUS genomineerd voor ICT-prijs!

Het ICT-project AERIUS is genomineerd voor de Computable Award in de categorie Overheid. Het RIVM is verantwoordelijk voor het beheer en de doorontwikkeling van AERIUS. Gebruikers bepalen welk van de genomineerde projecten de award wint! Stemmen kan tot 9 oktober 2016.

Themasessies over maatregelen in de veenweiden

Ook meepraten over maatregelen en ontwikkelingen? Proeftuin Veenweiden organiseert voor melkveehouders, bedrijfsadviseurs, stakeholders onderzoekers en beleidsmakers meerdere keren per jaar themasessies. Doel van deze sessies is om nieuwe ontwikkelingen, ideeën en inzichten voor reductie ammoniak, reductie bodemdaling en borging kwaliteit oppervlaktewater met u te delen en te bediscussiëren.

Proeftuin Veenweiden Ideeën Box

Heeft u ideeën, suggesties waar zowel de ondernemers alsook de natuurgebieden in de westelijke veenweiden baat bij hebben dan vernemen wij die graag!

Mogelijkheden voor gebiedsaanpak in Aerius

De Proeftuin Veenweiden heeft als ambitie om de ammoniakemissie in de westelijke veenweidegebieden fors te reduceren. Het rekeninstrument AERIUS kan bij een gebiedsaanpak een belangrijke rol spelen.

Opties voor ammoniak-arrangementen: waar zetten we op in?

Welke arrangementen zijn mogelijk om maatregelen die ammoniakuitstoot verlagen in de melkveehouderij ook echt succesvol te laten zijn? Wat zijn dan de randvoorwaarden? Hoe verhouden maatregelen zich tot wet- en regelgeving? En hoe zijn maatregelen te borgen en te handhaven?

Hoger ruw eiwitgehalte in het najaar op veen vooral door lagere groei van het gras

Door de hoge stikstofmineralisatie uit veenbodems zijn de eiwitgehalte in het gras over het algemeen hoog. Vervolgens leiden deze hogere ruw eiwitgehalte van het gras vaak tot hoge ruw eiwitgehalten in het rantsoen, wat leidt tot extra ammoniakemissie. In de Proeftuin Veenweiden proberen we daarom meer vat te krijgen op de opname van vrijgekomen stikstof uit de veenbodem door gras. En meer specifiek, wanneer in het seizoen gras stikstof opneemt uit gemineraliseerd veen, en hoe groot deze opname is.

Bepaling van het maaimoment

Deelnemers van de Proeftuin Veenweiden bedenken strategieën om de ammoniakuitstoot op hun bedrijf te reduceren. Eén daarvan is het beperken van de hoeveelheid eiwit in het voer van de koe. Vaak is deze hoeveelheid namelijk hoger dan nodig. Het overschot aan eiwit wordt door de koe via urine uitgescheiden en dat zorgt voor emissie van ammoniak.

Proeftuin Veenweiden van start!

Donderdagmiddag 30 juni jl vond op het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) in Zegveld de officiële aftrap van Proeftuin Veenweiden Natura 2000 plaats. Een groep van 85 beleidsmedewerkers van waterschappen en overheden, melkveehouders, bedrijfsadviseurs en onderzoekers verkenden de kansen en uitdagingen die er voor de komende drie jaar liggen. Een spannend programma, voor zowel de initiatiefnemers als de pilotboeren en financiers.

Mestdemo bij pilotboer Jaap Pronk

Uit onderzoek blijkt dat water bij de mest een gunstig effect heeft op ammoniakuitstoot. Maar zoals Cruijff al zei: elk nadeel heb z’n voordeel… Daarom wordt binnen de Proeftuin Veenweiden onderzocht wat de voor- en nadelen zijn van deze manier van mesttoediening. Bij pilotboer Jaap Pronk werd dit voorjaar een mest & water demo gegeven.

Pilotboeren zoeken teamgenoten!

De 10 geselecteerde pilotboeren, die deelnemen aan Proeftuin Veenweiden doen het de komende 3 jaar niet alleen! Elke boer vormt een team met collega melkveehouders. Bij een team is samenwerking belangrijk voor het bepalen en behalen van resultaat. Dat geldt ook voor de deelnemers aan de Proeftuin: met elkaar werken aan méér dan alleen een individuele prestatie. Wat je met elkaar bereikt is van belang voor de hele sector! De teamgenoten gaan aan de slag om de praktijkgerichte maatregelen uit te testen op hun bedrijf. En delen onderling hun ervaringen en eventuele bezwaren of verbetersuggesties. Zo wordt Proeftuin Veenweiden een gezamenlijke challenge!

Pilotboeren Proeftuin VeenweidenNa de zomervakantieperiode start begin september de werving van zo’n 90 melkveehouders in de westelijke veenweiden. Daarbij kijken we naar locatie en type bedrijf, specifieke uitdaging om aan te werken en interesse.

Ook mee verkennen, testen en toepassen?
Doe mee en meld u aan bij de Proeftuin Veenweiden

Bekijk op proeftuinveenweiden.nl/deelnemers de profielen van de koplopers. Wat hen motiveert en waarmee ze actief aan de slag zijn of gaan.