Sporen aanpak Proeftuin Veenweiden

Spoor 1

In spoor 1 in de aanpak van Proeftuin Veenweiden worden maatregelen ontwikkeld of geschikt gemaakt voor melkveehouders in de veenweiden. Daarbij gaat het om bodem, water, voer (inclusief graslandmanagement en ruwvoerwinning) en mest (inclusief opslag, bewerking en toediening). De focus ligt op maatregelen die passen bij de unieke eigenschappen van de veenweidenbodem. Denk daarbij bijvoorbeeld aan watermanagement in relatie tot het stikstof leverend vermogen van de bodem. Bij de ontwikkeling van maatregelen wordt gekeken naar het effect daarvan voor zowel de individuele ondernemer (emissiegericht) als voor meerdere ondernemers gezamenlijk op gebieds- of regioniveau (depositiegericht).

Spoor 2

In Spoor 2 gaat het om toetsing van de maatregelen in de praktijk. 10 pilotbedrijven gaan concreet aan de slag gaan met maatregelen om hun bedrijf efficiënter en toekomstbestendig te maken. Daaromheen volgen 90 anderen wat er mogelijk is en passen zij op het eigen bedrijf toe wat kan. Hoe werken deze maatregelen (of mix daarvan) in de praktijk en welke passen het beste bij hun bedrijf? Het programma stimuleert melkveehouders en erfbetreders om zelf te komen met oplossingen en ideeën. Op die manier laat de sector haar inzet zien om de stikstofbelasting op het veenweidengebied te verlagen en pakt ze haar eigen verantwoordelijkheid om de doelen te realiseren.

Spoor 3

Spoor 3 zorgt er voor dat de inspanningen van de melkveehouders ook erkend en beloond worden door overheden en ketenpartijen. En dat onderbouwde en in de praktijk getoetste maatregelen van de Sporen 1 en 2 ook écht leiden tot groeimogelijkheden binnen de bestaande NH3-emissieruimte. Dat kan op bedrijf-, gebied-, keten- of sectorniveau. De Proeftuin werkt hiervoor samen met o.a. beleidsmakers, maatschappelijke organisaties, en keten- en sectorvertegenwoordigers. Spoor 3 ondersteunt Spoor 1 en 2 door alle betrokken partijen in het proces van de Proeftuin mee te nemen en gezamenlijk innovaties te stimuleren en te ondersteunen.