In spoor 1 in de aanpak van Proeftuin Veenweiden werden maatregelen ontwikkeld of geschikt gemaakt voor melkveehouders in de veenweiden. Daarbij ging het om bodem, water, voer (inclusief graslandmanagement en ruwvoerwinning) en mest (inclusief opslag, bewerking en toediening).

De focus lag op maatregelen die passen bij de unieke eigenschappen van de veenweidenbodem. Denk daarbij bijvoorbeeld aan watermanagement in relatie tot het stikstof leverend vermogen van de bodem. Bij de ontwikkeling van maatregelen werd gekeken naar het effect daarvan voor zowel de individuele ondernemer (emissiegericht) als voor meerdere ondernemers gezamenlijk op gebieds- of regioniveau (depositiegericht).