In spoor 1 in de aanpak van Proeftuin Veenweiden worden maatregelen ontwikkeld of geschikt gemaakt voor melkveehouders in de veenweiden. Daarbij gaat het om bodem, water, voer (inclusief graslandmanagement en ruwvoerwinning) en mest (inclusief opslag, bewerking en toediening).

De focus ligt op maatregelen die passen bij de unieke eigenschappen van de veenweidenbodem. Denk daarbij bijvoorbeeld aan watermanagement in relatie tot het stikstof leverend vermogen van de bodem. Bij de ontwikkeling van maatregelen wordt gekeken naar het effect daarvan voor zowel de individuele ondernemer (emissiegericht) als voor meerdere ondernemers gezamenlijk op gebieds- of regioniveau (depositiegericht).