Experiment Richard Korrel

Veenafbraak zorgt ervoor dat slibdeeltjes en mineralen van de slootranden en de veenbodem in de sloten terechtkomen in de vorm van bagger. Regelmatig onderhoud is nodig om de sloten open te houden. Richard Korrel onderhoudt zijn sloten door jaarlijks vanaf juni bagger met veel water op zijn graslandpercelen te spuiten.

Door het hoge gehalte aan mineralen heeft de bagger een bemestende waarde voor het grasland. Om de maximale bemestende waarde van de bagger te kunnen benutten is het van belang om de bagger zo vroeg mogelijk in het jaar op het land te brengen. Echter, bagger mag voor het beheer van flora en fauna pas vanaf juni uit de sloot gehaald worden. Richard Korrel is positief over het gebruik van bagger op zijn grasland, ook al kan hij dit pas vanaf juni doen. Hij ziet een aantal voordelen:

  • Er groeit meer gras na het baggeren
  • De percelen waar gebaggerd wordt, drogen in het voorjaar sneller op
  • De sloten zijn minder dichtgeslibd
  • De waterkwaliteit in de sloten is beter

De extra uitdaging bij het benutten van bagger is een goed management van de bodem PH. Door baggeren daalt namelijk de pH van de bodem.

Relevantie voor het Proeftuin-bedrijfsdoel

Voor het onderzoek is het interessant om te kijken of het gebruik van bagger tot meer grasopbrengst en/of tot een betere verteerbaarheid van het gras leidt. Door onderzoek te doen naar de toegediende hoeveelheden bagger en gehaltes aan mineralen in de bagger kan de benutting beter in beeld worden gebracht. Dit biedt mogelijkheden om in toekomst het bemestingsplan nauwkeuriger op de behoeftes van het grasland aan te passen. Met meer kennis van de mineralen die in de bagger voorkomen kan de aanvullende bemesting uit kunstmest en bekalking beter worden afgestemd. Ook zou eventueel de rantsoensamenstelling erop kunnen worden afgestemd. Door het rantsoen te optimaliseren, kunnen verliezen worden beperkt en ammoniakemissie gereduceerd.

Onderzoeksvragen

Als onderzoeksvragen zijn geformuleerd:

  1. Wat is het effect van bagger op de gewasopbrengst? (kg ds, RE en VEM)*
  2. Welke nutriënten bevinden zich in bagger en in welke concentraties?
  3. Hoeveel bagger per hectare wordt toegediend?
  4. Zitten er actieve onkruidzaden in het bagger en hoeveel?
  5. Wat is het effect van baggeren op de grasopbrengst en gras samenstelling?

Opzet experiment

Richard gaat het experiment zelf opzetten op het achterste gedeelte van perceel 18 (3 ha). Het perceel wordt in 4 blokken verdeeld. Op 2 blokken wordt bagger gespoten en op 2 blokken wordt geen bagger gespoten. Rondom het baggeren worden de blokken volgens het gebruikelijke bemestingsplan bemest met drijfmest en kunstmest.


*ds is drogestof

*RE is ruweiwitgehalte

*VEM is de Nederlandse energie parameter. Het geeft de netto energie inhoud van een product weer voor melkgevende koeien.


Lees meer over pilotbedrijf Richard Korrel