Op grond van morgen in de westelijke Veenweiden

Een campagne over ammoniak… Hoezo?

Als het de melkveehouders in Nederland met elkaar niet lukt om 25% ammoniakreductie te realiseren, zal er weer fors gesneden moeten worden in het aantal melkkoeien. Binnen het team van Proeftuin Natura 2000 Veenweiden merkten de organisaties PPP-Agro Advies, het Veenweiden Innovatie Centrum (VIC) en LTO Noord regio West, dat deze urgentie onvoldoende leeft bij melkveehouders en hun adviseurs (erfbetreders). Terwijl er voldoende aanknopingspunten waren om NU een begin te maken met ammoniakreductie. Tijd dus om met elkaar in actie te komen en de uitdaging aan te gaan!

Waar gaat het over?

Sinds 2015 kon de melkveehouderij fors groeien tot bijna 1.8 miljoen melkkoeien, dankzij het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Als tegenprestatie voor die ontvangen ontwikkelruimte, heeft de sector beloofd om 10 miljoen kg ammoniakemissie gereduceerd te hebben, ten opzichte van het jaar 2013. Dat doel moet in 2030 bereikt worden. Dat duurt dus nog even, maar mede door de forse groei van de melkveehouderij is dat doel eerder verder af dan dichterbij gekomen. In juli 2017 greep de overheid via de noodgreep van de fosfaatregeling in, en nam het aantal melkkoeien met zo’n 90.000 af. Zoals het er nu voor staat, komt de sector niet aan het afgesproken reductiepercentage.

Klik hier voor de Overeenkomst generieke maatregelen in verband met het Programma Aanpak Stikstof

Aan de bak met ammoniak

Om volgende doemscenario’s te voorkomen moeten melkveehouders actief aan de bak met ammoniak. En dat kan! In Proeftuin Veenweiden lieten melkveehouders zien dat de ammoniakemissie met 25-40% is te reduceren. Door relatief eenvoudige managementmaatregelen, die ook nog eens goed uitpakten voor de bedrijfsresultaten. Uit doorrekeningen van bedrijven in zowel de Proeftuin Veenweiden als de Proeftuin Natura 2000 Overijssel, bleek dat voer- en managementmaatregelen geld opleveren. Bij slim samenstellen van een pakket van maatregelen was wel zo’n 5.000 euro per bedrijf te besparen aan (voer)kosten.

Doe het zelf-pakket

Melkveehouders kunnen 3 verschillende maatregelen inzetten bij het verminderen van ammoniak op hun bedrijf. Deze hebben betrekking op mest, rantsoen en bodem:

  • Mest verdund uitrijden onder de juiste weersomstandigheden
  • Minder ruw eiwit in het rantsoen met een optimale verhouding energie-eiwit
  • Via onderwaterdrainage zorgen voor minder stikstoflevering van de veenbodem

Op proeftuinveenweiden.nl kon je zien hoe de proeftuinboeren hiermee bezig zijn en met welk resultaat!

Zet stappen, op Grond van Morgen!

Als elk melkveebedrijf 25% daling van ammoniakemissie realiseert, kan een verdere inkrimping van de melkveestapel worden voorkomen. Daar gaan we voor. Want het moet en het kán!

FAQ

Als de melkveehouders in Nederland niet in staat zijn om een stevige ammoniakreductie van 25% te realiseren, zal er weer fors gesneden moeten worden in het aantal melkkoeien. Binnen het team van Proeftuin Natura 2000 Veenweiden constateren PPP-Agro Advies, het Veenweiden Innovatie Centrum (VIC) en LTO Noord regio West dat het urgentiegevoel bij melkveehouders en de bedrijven (erfbetreders) ontbreekt om daadkrachtig en vol wilskracht met de reductie van ammoniakemissie aan de slag te gaan. Onderzoek van onder andere Wageningen Universiteit & Research en het Louis Bolk Instituut laten zien dat de mest- en voermaatregelen gericht op ammoniakreductie, tevens tot betere bedrijfsresultaten leiden.

Bedrijven met veel gras in het rantsoen met hoge ruw eiwitgehalten, zoals veelal in de veenweiden, hebben te maken met meer stikstofuitstoot door een hoger ruweiwit gehalte in het rantsoen en dat betekent ook meer kans op ammoniakemissie. Vandaar dat ammoniakemissie een relatief grotere uitdaging vormt in grasrijke gebieden zoals de Westelijke Veenweiden, dan in gebieden waar ook mais geteeld kan worden.

De initiatiefnemers, PPP-Agro Advies, het Veenweiden Innovatie Centrum (VIC) en LTO Noord regio West trekken aan de bel vanuit hun verantwoordelijkheid en verbondenheid met de sector: ”We hebben de kennis in huis en we hebben de ervaringen van de pilotboeren en zien dat het mogelijk is. Daarom nemen we vanuit de Proeftuin Veenweiden het initiatief en gaan we in 2018 vol inzetten op het agenderen van deze urgentie. Het moet, het kan én het is beter voor de bedrijfsresultaten. Die kans moeten melkveehouders gaan grijpen.”

Verdund uitrijden van mest op het juiste moment, zorgen voor een rantsoen met 15% ruweiwit, onderwaterdrainage toepassen en andere maatregelen op je eigen bedrijf zoals minder jongvee, en minder of geen kunstmest gebruiken.

Het positieve is dat de melkveehouder meer kan realiseren dan hij of zij zelf vaak denkt en zijn adviseurs ‘m vaak doen geloven. Wij gaan voor melkveehouders ‘empowerment’, meer regie over het eigen bedrijf. Wij kunnen melkveehouders daarbij ondersteunen met raad en daad, maar vooral door hen aan te moedigen echt zelf aan de slag te gaan met onderwerpen die misschien verder van hen afstaan of moeilijk lijken. Zaken waar je niet iedere dag mee bezig bent, maar die wel het voortbestaan van je bedrijf bepalen. Voor het Westelijk Veenweidengebied is dat ammoniakemissie, tegengaan van bodemdaling en het verbeteren van de waterkwaliteit. We maken de onderwerpen praktisch, geven concrete maatregelen om mee aan de slag te gaan én ondertussen onderhandelen we met ketenpartners, overheden en andere belanghebbenden om te komen tot slimme deals. Voor wat hoort wat.

De campagne is gericht op alle melkveehouders in het Westelijk Veenweidengebied, maar evenzo hun erfbetreders, zoals veevoeradviseurs, accountants, buitendienst van de melkverwerker, dierenartsen. Maar ook beleidsmedewerkers en bestuurders van gemeenten en provincies, waterschappen, zuivelondernemingen, LTO’s, NMV, milieuorganisaties en andere maatschappelijke organisaties willen we attenderen. En bedrijven uit andere branches die ook met dit probleem kampen (havens e.d.). Iedereen die op de een of andere manier betrokken is bij de toekomst van het Westelijk Veenweidengebied, willen we aanspreken. Voor een succesvolle en blijvende reductie van ammoniak is de inzet van alle partijen nodig.

PPP-Agro Advies, het Veenweiden Innovatie Centrum (VIC) en LTO Noord regio West zijn de initiatiefnemers en de afzenders van de campagne. Het programmateam van de Proeftuin Veenweiden faciliteert dit initiatief.

Doel van de campagne is primair om melkveehouders en hun adviseurs, van bijvoorbeeld veevoerleveranciers, te prikkelen, een soort wake-up call om in actie te komen nu het nog kan. Het is 5 voor 12. Kom in actie, neem zelf de regie over je bedrijf en ga aan de slag met het verlagen van je ammoniakemissie, nog voordat er door de centrale overheid opnieuw wordt ingegrepen.

De campagne bestaat uit campagne beelden/advertenties Nieuwe Oogst, artikelen in agrarische vakbladen, informatie op de campagnewebsite (www.opGrondvanMorgen.nl) met verdiepende informatie en linken naar proeftuinveenweiden.nl, berichten in e-mail nieuwsbrieven, berichten op sociale media (facebook: Proeftuinveenweiden, twitter: @proeftuinvw). De campagne start op 17 maart 2018 en loopt 4 weken.

Meer over maatregelen

Op grond van morgen - campagne“Van een onverteerbaar advies wordt je bedrijf niet beter” Van 15% ruw eiwit in het rantsoen wel.

Met donkere wolken is er geen vuiltje aan de lucht” Bemest bij bewolkt weer en groeiend gras.

Bodemdaling en ammoniakBodemdaling en ammoniak: één pot nat” Stuur op grondwaterpeil en krijg grip op bodem en grasgroei.

KunstmestKunstmest is geen strooigoed” Met minder kunstmest naar een gezond rantsoen.

Kringlopen Grondgebonden melkveehouderijDe toekomst ligt open als kringlopen sluiten” Een grondgebonden melkveehouderij kan door draaien.

25 procent ammoniakreductie moet en kanAls je niks doet heb je straks wel de ruimte” 25% ammoniakreductie moet en kan!

Blijf op de hoogte

25% ammoniakreductie, schoon water en minder bodemdaling