Mest beluchten is overgenomen vanuit de waterzuivering. Door het toedienen van zuurstof, blijft het milieu van de mest aëroob. Door een aëroob milieu te houden vinden omzettingen plaats, die de volgende positieve gevolgen kunnen hebben:

  • minder nutriënten verliezen;
  • minder (broeikasgas) emissies en geurhinder;
  • een stabiel eindproduct, wat kan zorgen voor een verbeterde opname van de nutriënten door de plant (betere stikstof efficiëntie).

Relevantie voor het Proeftuin-bedrijfsdoel

Door mest te beluchten zou de ammoniakemissie tijdens opslag en bij aanwending van mest beperkt kunnen worden. Dit is direct in lijn met het doel van de Proeftuin.

Onderzoeksvragen

Als onderzoeksvragen zijn geformuleerd:

  • Welke verwachting kunnen we formuleren op basis van wat bekend is over mestbeluchting in termen van verbeterde stikstof en fosfor benutting en verminderde verliezen door ammoniakemissies, dan wel hogere opbrengsten van het gewas?
  • Welke randvoorwaarden gelden voor een goed functionerende beluchting?
  • Is het mogelijk om mest beluchten kosteneffectief bij veehouder Kastelein aan te leggen en toe te passen?

Opzet experiment

  • Literatuuronderzoek hoe we het beluchten van mest en de daaruit resulterende milieuvoordelen voor de Proeftuin kunnen onderzoeken.
  • Mestmonsters nemen van een bedrijf die al langere tijd een mestput met en een mestput zonder beluchting heeft.
  • Onderzoeken wat de ervaringen zijn van bedrijven die al langere tijd met mestbeluchting werken om zicht te krijgen op factoren die de processen in de mest beïnvloeden.
  • Ontwerpen van een eenvoudig en uitvoerbaar monitoringsprogramma voor meting van het functioneren van mestbeluchting. Laatste punten in combinatie met studentenonderzoek WUR.

Lees meer over pilotbedrijf Jaco Kastelein