Mestdemo bij pilotboer Jaap Pronk

Uit onderzoek blijkt dat water bij de mest een gunstig effect heeft op ammoniakuitstoot. Maar zoals Cruijff al zei: elk nadeel heb z’n voordeel… Daarom wordt binnen de Proeftuin Veenweiden onderzocht wat de voor- en nadelen zijn van deze manier van mesttoediening. Bij pilotboer Jaap Pronk werd dit voorjaar een mest & water demo gegeven.

Pilotboeren Proeftuin Veenweiden bepalen hun koers

pilotboeren bepalen koersDe tien pilotboeren in  Proeftuin Veenweiden zijn van start. De voorlopers hebben hun vizier gericht op het terugdringen van de ammoniakemissie op hun bedrijf en willen dit graag met hun begeleiders realiseren. Om doelgericht te werk te gaan is nodig om te weten wat het vertrekpunt is en het doel om naar toe werken. Met deze twee punten op de kaart kunnen ze hun route bepalen.

Vertrekpunt

Alle pilotboeren hebben een KringloopWijzer over de afgelopen drie jaren bijgehouden. Dit geeft inzicht in de loop van de mineralen op het bedrijf en de ammoniakemissie. Tijdens een eerste bedrijfsbezoek is vooral aandacht besteed aan de KringloopWijzer. Wat zijn de uitkomsten over de drie jaren? En wat is een ‘eerlijke’ uitgangssituatie voor het bedrijf? Eerlijk wil zeggen dat de het vertrekpunt op het bedrijf, dus nog voor dat de route naar het doel is bewandeld, goed in kaart is gebracht en in KringloopWijzer resultaten is uitgedrukt . Een voorbeeld hiervan is het aanwenden van meer of minder drijfmest. Door het ene jaar meer drijfmest in de opslag te houden komt er beduidend minder ammoniak vrij, terwijl dat in het daaropvolgende jaar extra vrijkomt. Op deze manier is voor elk bedrijf een uitgangssituatie vastgesteld die recht doet aan de prestaties van het bedrijf in de achterliggende jaren en op dit moment.

Doel

In de Proeftuin Veenweiden ligt de lat hoog: 25% reductie op de ammoniakemissie! Na vaststelling van de uitgangssituatie is de rekensom dan niet moeilijk: ‘Gewoon’ 25% van de totale emissie (in kg ammoniak) in mindering brengen. Hier zit echter een adder onder het gras. Ondernemers zitten niet stil en zijn voortdurend bezig om hun bedrijf te ontwikkelen. Dat geldt zeker ook voor de pilotboeren. Wat te doen met een uitbreiding in aantal melkkoeien? En wat te doen bij de aankoop van grond? Dit heeft meteen invloed op de totale emissie en maakt de reductie van 25% extra uitdagend. De kunst is nu om per bedrijf een doel te stellen dat eerlijk, ambitieus en haalbaar is.

Route

Alle pilotboeren hebben ervaring met de KringloopWijzer en zijn al jaren bezig om de benutting van mineralen te verbeteren en daarmee de verliezen terug te dringen, waaronder ammoniak. Tijdens het intakegesprek kwam door deze ervaring al een scala aan maatregelen boven tafel hoe de ammoniakemissie verder te reduceren. Het plan is om per pilotbedrijf een drietal speerpunten te kiezen, zodat we hierop kunnen focussen. Dit is niet alleen van belang voor het pilotbedrijf, maar ook voor de 9 volgers die er aan gekoppeld worden. Op deze manier krijgen we 10 studiegroepen met elk een eigen focus. In de komende weken willen we per bedrijf het vertrekpunt, het doel en de route helder in kaart brengen, zodat de pilotboer, de begeleider en de erfbetreders weten waar ze aan werken.

Kringloopwijzers geven inzicht in ammoniakemissie

We weten dat factoren als ruweiwit gehalte van het rantsoen, methode van mesttoediening en weidegang invloed hebben op de ammoniakemissie. Maar hoe zit het in de praktijk? Hoe groot is de variatie in ammoniakemissie tussen bedrijven? En hoe zien bedrijven eruit die een lage, of juist hoge emissie realiseren? Welke voerstrategie volgen deze bedrijven? Wat maakt dat bepaalde bedrijven een hoge ammoniakemissie realiseren, en andere een lage? In Proeftuin Veenweiden leren de deelnemende bedrijven welke managementmaatregelen succesvol zijn bij het verminderen van de ammoniakemissie.

Inzicht en samenhang

kringloopwijzer logoDe Kringloopwijzer kan helpen om antwoord te krijgen op deze vragen. Veel melkveebedrijven hebben de afgelopen jaren de Kringloopwijzer ingevuld, waardoor we inzicht kunnen krijgen in de (berekende) ammoniakemissie, en de achterliggende bedrijfssituaties. PPP-Agro Advies heeft vorig jaar van 49 bedrijven in het veenweidegebied al de Kringloopwijzers geanalyseerd, en gekeken welke factoren een rol speelden bij de hoogte van de ammoniakuitstoot per ton melk. Ruw-eiwit gehalte van het rantsoen bleek een groot effect te hebben. Maar ook bleek dat factoren vaak met elkaar verstrengeld zijn. Zo wordt bijvoorbeeld het effect van weidegang deels teniet gedaan doordat bij meer weidegang het ruw eiwitgehalte van het rantsoen meestal stijgt. Door deze samenhang kan het lastig zijn om conclusies te trekken over het effect van afzonderlijke factoren, vooral bij een klein aantal bedrijven.

Analyseren en interpreteren

Daarom willen we dit jaar nog wat dieper in de praktijkresultaten duiken, met een uitgebreidere analyse van meer Kringloopwijzers van nog meer veenweidebedrijven. Zo hopen we meer inzicht te krijgen in de verschillen tussen bedrijven, én in het effect van achterliggende bedrijfssystemen en managementmaatregelen. Zo kunnen we van elkaar leren en binnen Proeftuin Veenweiden praktische toepassingen ontwikkelen om de ammoniakemissie in het veenweidegebied te verminderen.