Proeftuin Veenweiden graslandDoor de hoge stikstofmineralisatie uit veenbodems zijn de eiwitgehalte in het gras over het algemeen hoog. Vervolgens leiden deze hogere ruw eiwitgehalte van het gras vaak tot hoge ruw eiwitgehalten in het rantsoen, wat leidt tot extra ammoniakemissie. In de Proeftuin Veenweiden proberen we daarom meer vat te krijgen op de opname van vrijgekomen stikstof uit de veenbodem door gras. En meer specifiek, wanneer in het seizoen gras stikstof opneemt uit gemineraliseerd veen, en hoe groot deze opname is.

In een dataset van grasproducties op verschillende percelen in het veenweidegebied zonder bemesting, is gekeken naar de groei van het gras in droge stof, het % stikstof (N) in de droge stof en de stikstof groei van het gras (zie Figuur). In deze figuur is te zien dat de piek van de droge stof bij de eerste twee snedes ligt. De stikstofopname verloopt relatief constant, in tegenstelling tot de gedachte dat door extra mineralisatie gras meer stikstof zou opnemen in het najaar. Het stikstofgehalte in het gras neemt in het najaar wel toe, maar dit lijkt grotendeels toe te schrijven aan indikking van stikstof in het gewas door een lagere groei van het gras. De totale jaaropbrengst van stikstof in het gras op deze onbemeste veenpercelen was gemiddeld 240 kg stikstof, maar varieerde tussen de percelen van 170 tot bijna 400 kg stikstof per jaar. Hoewel gemiddeld 250 kg stikstof per ha wordt aangehouden is de variatie tussen percelen dus heel groot.

Onderzoekers van Wageningen UR Livestock Research en het Louis Bolk Instituut werken op dit moment verder aan het uitbreiden van de dataset, waarmee ook meer inzicht kan worden verkregen in effecten van bijvoorbeeld management, zoals bemesting, onderwaterdrainage en bekalken op de jaarlijkse door gras opgenomen gemineraliseerde N uit veen. Met een betere kennis over het verloop van de stikstofmineralisatie en de opname door gras, kunnen we specifieker maatregelen ontwikkelen om de stikstofbenutting uit gemineraliseerd veen door gras te verbeteren. Want, stikstof die niet onnodig de kringloop in gaat, kan ook niet verloren gaan.

Neem voor meer informatie contact op met Nick van Eekeren (n.vaneekeren@louisbolk.nl) of Jeroen Pijlman (j.pijlman@louisbolk.nl).