AERIUS is het rekeninstrument van de Programmatische Aanpak StikstofDe Proeftuin Veenweiden heeft als ambitie om de ammoniakemissie in de westelijke veenweidegebieden fors te reduceren. Een gebiedsaanpak die deelnemende melkveehouders voordelen oplevert kan hierbij helpen. Denk hierbij aan voordelen via lagere kosten, meerprijs voor melk, extra vergunningsruimte of vergoeding via een stikstofbank. Monitoren en omrekenen van gerealiseerde emissie- en depositie is dan cruciaal. Het rekeninstrument AERIUS kan bij een gebiedsaanpak een belangrijke rol spelen.

Wat is AERIUS?

AERIUS is het rekeninstrument van de Programmatische Aanpak Stikstof en ondersteunt vergunningverlening en ruimtelijke planvorming rond Natura 2000-gebieden en monitoring van de PAS Programmatische Aanpak Stikstof. AERIUS bestaat uit een aantal producten met een eigen doel/aanpak. Zoals:

 • AERIUS Calculator
  Voor de omrekening van stikstofemissie naar -depositie op Natura 2000-gebieden. Dit is van belang voor de aanvraag van NB-wetvergunningen. lees meer
 • AERIUS Register
  Een soort ‘huishoudboekje van de PAS’. Hoeveel ontwikkelruimte is er in een bepaald gebied nog beschikbaar? lees meer
 • AERIUS Monitor
  Voor het volgen van de uitvoering en resultaten van de PAS. Het geeft onder meer inzicht in de trend van de stikstofdepositie en de beschikbare depositie- en ontwikkelingsruimte. lees meer
 • AERIUS Scenario
  Ondersteunt de ontwikkeling van beleid en ruimtelijke plannen zoals bestemmingsplannen en structuurvisies. Planvormers kunnen toetsen of hun plannen passen binnen de ontwikkelingsruimte zoals afgesproken in de PAS. lees meer

Wat is nodig voor een gebiedsaanpak?

Bij een gebiedsaanpak gaan meerdere bedrijven tegelijkertijd aan de slag met maatregelen om ammoniakuitstoot te verminderen. Dat leidt tot minder neerslag van ammoniak op direct nabij gelegen natuurgebieden (depositie). Het gaat daarbij niet alleen om stalaanpassingen, maar ook om voermaatregelen (zoals minder eiwitrijk voeren) en veldmaatregelen (zoals bijvoorbeeld verdund mest uitrijden). Om die inspanningen te kunnen belonen is het nodig om te weten wat de effecten zijn op de hoeveelheid depositie:

 • Door effecten van stal-, voer-, en veldmaatregelen van meerdere bedrijven tegelijkertijd door te rekenen;
 • Door het effect van een gezamenlijke gebiedsaanpak apart te zetten en apart te belonen (en dus niet terug laten vloeien naar de nog beschikbare ontwikkelingsruimte, zoals dat nu in de PAS het geval is).

Wat vraagt een gebiedsaanpak van AERIUS?

Op dit moment kan AERIUS Calculator alleen stalsystemen die op de RAV-lijst staan doorrekenen en dat alleen voor individuele bedrijven. Het is dus nodig dat er uitbreiding komt met: voer- management- en veldmaatregelen en de mogelijkheid om meerdere bedrijven tegelijkertijd door te rekenen.

Ook AERIUS Register zou de resultaten van een gebiedsgerichte aanpak apart moeten kunnen zetten, zodat deze resultaten ook toegerekend kunnen worden en ten goede komen aan ondernemers die deze resultaten hebben gerealiseerd. Dit staat momenteel nog haaks op de huidige systematiek binnen de PAS.

AERIUS is een flexibel systeem dus de gewenste aanpassingen zullen technisch zeker realiseerbaar zijn. De hamvraag is of we de betrokken beleidspartijen er voor warm kunnen maken om gericht salderen op gebiedsniveau beleidsmatig mogelijk te maken.

Meer informatie: Gerard Migchels, gerard.migchels@wur.nl