Proefveld bekalken op veengrond

Op veengrond is er een positief verband gevonden tussen de Calcium/Magnesium(Ca/Mg)-verhouding en het stikstofleverend vermogen van de bodem. Uit onderzoek op drie pilot bedrijven van de Proeftuin Veenweiden blijkt dat de stikstoflevering en grasproductie niet zozeer met de Ca/Mg verhouding samenhangen, maar vooral met verhoging van de pH, calciumbezetting en het effect op mineralisatie. Voor de veehouder betekent dit dat bekalken altijd met beleid moet gebeuren, omdat het samengaat met versnelde bodemdaling.

Sturen op stikstofleverend vermogen

Onderzoekers van het Louis Bolk Instituut hebben in verschillende proeven onderzocht of met verschillende calcium- en magnesiummeststoffen kan worden gestuurd op het stikstofleverend vermogen van veengrond. Uit dit onderzoek blijkt dat de stikstoflevering en grasproductie niet zozeer met de Ca/Mg verhouding samenhangen, maar vooral met verhoging van de pH, calciumbezetting en het effect op mineralisatie. Bij de inzet van kalk (CaCO3), was er een duidelijke relatie tussen de stijging van de pH, de activiteit van het bodemleven en de mineralisatie. Het uiteindelijke effect was een hogere grasopbrengst (+ 400 kg droge stof per hectare), maar ook een afbraak van organische stof. Bij gips (CaSO4), ook een calciumhoudende meststof die echter geen positief effect heeft op de pH, gebeurde het omgekeerde. Het leidde tot een lichte verlaging van de pH, vertraging van bodemleven activiteit en een lagere grasproductie (- 600 kg droge stof per hectare), zie schema.

Bekalken met beleid op veengrond

Bekalken versnelt bodemdaling

Het onderzoek laat zien dat dat bekalken op veen om de pH te verhogen altijd met beleid moet gebeuren, omdat het samengaat met versnelde bodemdaling. Het gebruik van gips om het calciumgehalte te verhogen wordt niet aangeraden op veengrond.

Meer weten?

Mail naar Nick van Eekeren (N.vanEekeren@Louisbolk.nl)