Proeftuin Veenweiden wil bijdragen aan 40% reductie van ammoniakemissie in 2030. Dat is fors meer dan de wettelijke verplichting. Het ‘verzilveren’ van die bovenwettelijke inspanning door de melkveehouders kan alleen als er een goede rapportage en monitoring is van de gerealiseerde ammoniakreductie. Op 29 juni heeft de proeftuin in een workshop verkend of en hoe AERIUS hierbij een rol kan spelen.

AERIUS

Het rekeninstrument AERIUS is één van de pijlers van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). AERIUS kent een drietal onderdelen. AERIUS Calculator berekent de emissie van stikstof als gevolg van economische activiteiten en de depositie op Natura 2000-gebieden. AERIUS Register gebruiken overheden voor het beheren van (de uitgifte van) de ontwikkelingsruimte van de PAS. Register is als het ware het huishoudboekje van de PAS. AERIUS Monitor volgt de uitvoering en resultaten van de PAS en geeft onder meer inzicht in de trend van de stikstofdepositie en de beschikbare depositie- en ontwikkelingsruimte.

AERIUS

Veldmaatregelen

Kan AERIUS ook uit de voeten met maatregelen in het veld? Zoals met water verdund uitrijden van mest of uitrijden onder optimale weersomstandigheden? Ja, dat kan! AERIUS beperkt zich niet tot de stal, maar kan ook emissies op perceelniveau doorrekenen en vastleggen. Dit is belangrijk omdat veldemissies soms meer dan 50% van de totale bedrijfsemissies kunnen uitmaken. Zeer emissiearm mestuitrijden nabij een N2000 gebied kan dan veel meer impact hebben dan een hele dure stalaanpassing. Afgesproken is om na de zomer samen met het team van AERIUS en een aantal pilotboeren een workshop te organiseren om zowel veld- als stalemissies van de pilotbedrijven door te rekenen

Voer- en management maatregelen

AERIUS is ook in te zetten voor voer- en managementmaatregelen, zoals verlagen van het ruw eiwit gehalte, minder jongvee en extra weidegang. Op dit moment gebeurt dat in AERIUS al via weidegang en ureumgehalte. Het doorrekenen van een combinatie van voer- en managementmaatregelen via het verlagen van de TAN (TotaalAmmoniakaalStikstof) op bedrijfsniveau is ook in te bouwen in AERIUS. De data uit de Centrale Database van de kringloopwijzer zijn hiervoor een goede bron. Technisch is het in elk geval mogelijk. AERIUS adviseert hierbij wel om goed het beleid stap voor stap mee te nemen. Afgesproken is dat Proeftuin Veenweiden hierin nauw gaat samenwerken met de Proeftuin Natura2000 die actief is in Overijssel en Drenthe.

Gebiedsaanpak

Ook als het gaat om het doorrekenen en monitoren van de maatregelen op een groot aantal melkveebedrijven tegelijkertijd in bepaald gebied, weet AERIUS raad. Want AERIUS kan grote aantallen bedrijven ineens doorrekenen, zelfs het hele westelijke veenweide gebied. De Centrale Database van de kringloopwijzer kan ook hierbij worden gebruikt als input. De conclusie is dan ook dat AERIUS goed past bij de ambities van de Proeftuin. Het komende halfjaar gaan we daar concreet mee aan de slag.

Meer weten?

Mail naar Leo Joosten (Joosten@ORG-ID.ORG) of Gerard Migchels (gerard.migchels@wur.nl)