Aanzicht op veldproef met smalle weegbree gelegen op KTC Zegveld, gemaakt op 13 september 2017

Smalle weegbree is een productief kruid, wat een stofje produceert dat mogelijk een gunstig effect heeft op de bodemmineralisatie. Vorig jaar is bij KTC Zegveld een veldproef ingezaaid met mengsels van smalle weegbree en Engels raaigras. Dit jaar wordt daar volop aan gemeten. Doel van de metingen aan smalle weegbree is om meer inzicht te krijgen in de hoeveel stikstof die gemineraliseerd wordt en waar gemineraliseerde stikstof gedurende het seizoen naar toe gaat. Gaat de stikstof naar gewasopname, uitspoeling of denitrificatie?

In deze proef worden dit jaar droge stof- en eiwitopbrengsten gemeten, om zo een beter beeld te krijgen van hoe het kruid in het veenweidegebied groeit. Ook worden diverse metingen gedaan aan stikstofgehalten in en stikstofverliezen van de bodem. Mengsels met Engels raaigras worden gebruikt om de metingen aan smalle weegbree mee te vergelijken.

Veenweidepercelen zijn rijk aan organische stof en door mineralisatie van die organische stof neemt het gras relatief veel stikstof op. Hierdoor bevatten de grasrijke rantsoenen van veenweidebedrijven al snel meer eiwit dan de koeien op dat moment nodig hebben. Vervolgens scheiden koeien het overtollig opgenomen eiwitstikstof uit via urine en mest, wat extra ammoniakemissie oplevert. Met de inzet van smalle weegbree onderzoeken we of we de bodemmineralisatie en opname van stikstof uit bodemmineralisatie kunnen beïnvloeden, om uiteindelijk ammoniakemissie te kunnen verminderen.

Uit een eerdere proef, waarin veengrond overgebracht was naar bakken in een kas, bleek na afloop van de proef dat de potentiële omzetting van ammonium naar nitraat in de bodem met smalle weegbree bijna 40% lager was dan met alleen Engels raaigras. Nitraat spoelt makkelijker uit dan ammonium; het kan dus betekenen dat smalle weegbree kan bijdragen aan het verminderen van nitraatuitspoeling.

Lees hier meer: Smalle weegbree multifunctioneel kruid

Meer weten?

Mail naar Jeroen Pijlman (j.pijlman@louisbolk.nl) of Nick van Eekeren (n.vaneekeren@louisbolk.nl)