Proeftuin Veenweiden

Uit de scenarioberekeningen blijkt dat in bepaalde situaties mono-vergisten interessant kan zijn, omdat het zorgt voor minder emissies van ammoniak en methaan en een beter inkomen. Het vergisten van verse mest en van de feces fractie leveren de beste milieuprestaties op en daarvan is het vergisten van feces het beste voor de portemonnee. Dit blijkt uit een scenariostudie van Proeftuin Veenweiden, uitgevoerd door Wageningen Livestock Research. De emissie van methaan en ammoniak kunnen ruim 10% verminderen, maar dan moet wel het hele bedrijfssysteem aangepast worden en niet beperkt blijven tot een vergister achter de stal.

Het beste milieuresultaat wordt geboekt met vergisting van alleen de feces fractie en van verse mest. Het plaatsen van een vergister bij de stal en daarmee oude mest vanonder de roostervloer vergisten, leidt juist tot meer emissie van methaan en ammoniak naar het milieu. Ook heeft het in veel gevallen een negatieve invloed op het inkomen.

Bij vergisting van de feces fractie en bij verse mest zijn de gevolgen voor methaan- en ammoniakemissie een stuk gunstiger dan met oude mest, vooral omdat de stalemissie sterk wordt beperkt. Ook kunnen beide scenario’s tot een verbetering van het inkomen leiden. Voorwaarde voor de inkomensverbetering is wel dat de overheidssubsidie voor elektriciteit en warmte in stand blijft. Andere subsidies (voor o.a. CO2-reductie) kunnen het wegvallen van (een deel van deze) rijkssubsidies niet opvangen. Ook is het technisch goed draaien van de vergister essentieel voor voldoende gasopbrengst en daarmee voor een economisch gunstig perspectief van vergisten.

Tenslotte zijn in deze vergelijking de economische resultaten van vergisten in nieuwbouwsituaties duidelijk beter dan de resultaten bij het aanpassen van een bestaande situatie. Onder andere omdat voor de verse mest geen mestopslag onder de stal meer nodig is. Monovergisten zal daarom eerder interessant zijn bij nieuwbouw, dan bij aanpassing van een bestaande bedrijfssituatie.

Meer weten over de verschillende scenario’s?

Lees artikel: Minder emissies mogelijk bij mono-vergisten op veenweidebedrijf

Meer weten over de kennissessie?

Lees kennissessie: Via monovergisten naar minder methaan- en ammoniakemissie?