Op Grond van Morgen - voeradvies

Partijen roepen boeren en adviseurs op niet te wachten tot 2030

Zaterdag 17 maart a.s. start in West-Nederland de campagne www.opGrondvanMorgen.nl om aandacht te vestigen op de noodzaak en mogelijkheden van 25% ammoniakreductie in de melkveehouderij. Allereerst vestigen de initiatiefnemers LTO Noord regio West, PPP-Agro Advies en Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) de aandacht op reductie via het voerspoor. Als melkveehouders in Nederland niet in staat zijn een stevige ammoniakreductie van 25% te realiseren, moet er weer fors gesneden worden in het aantal melkkoeien.

LTO Noord regio West, PPP-Agro Advies en Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) trekken aan de bel vanuit hun verantwoordelijkheid en verbondenheid met de sector. Ze voeren de komende 4 weken de campagne www.opGrondvanMorgen.nl om aandacht te vestigen op de noodzaak en mogelijkheden van 25% ammoniakreductie. De pilotboeren van Proeftuin Veenweiden, waarbinnen de initiatiefnemers gezamenlijk optreden, weten na 1,5 jaar al een reductie van gemiddeld 19% te realiseren. Onderzoek van onder andere Wageningen Universiteit & Research en het Louis Bolk Instituut laat zien dat de mest- en voermaatregelen gericht op ammoniakreductie een daling van 25% haalbaar maakt en tevens tot betere bedrijfsresultaten leidt.


Campagnetekst week 1:
“Van een onverteerbaar advies wordt je bedrijf niet beter”
Van 15% ruw eiwit in het rantsoen wél!


Door middel van de campagnewebsite www.opGrondvanMorgen.nl, aandacht in de agrarische bladen, filmmateriaal waarin pilotboeren uit de Proeftuin Veenweiden hun ervaringen delen en berichten op sociale media willen de initiatiefnemers de melkveehouders en het zakelijke netwerk daaromheen prikkelen om hiermee aan de slag te gaan. Concreet gaat het in de campagne om een aantal succesvolle maatregelen die navolging verdienen, zoals verdund uitrijden van mest op het juiste moment, zorgen voor een rantsoen met 15% ruweiwit en het toepassen van onderwaterdrainage. Uiteraard naast andere maatregelen die boeren kunnen toepassen op hun bedrijf, zoals minder jongvee en minder of geen gebruik van kunstmest.

Sinds 2015 kon de melkveehouderij fors groeien dankzij het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Tot bijna 1.8 miljoen melkkoeien. Als tegenprestatie voor die ontvangen ontwikkelruimte heeft de sector beloofd om 10 miljoen kg ammoniakemissie te reduceren ten opzichte van het jaar 2013. Dat doel moet in 2030 bereikt worden en duurt dus nog even, maar mede door de forse groei van de melkveehouderij is dat doel eerder verder af dan dichterbij gekomen. In juli 2017 greep de overheid via de noodgreep van de fosfaatregeling in en nam het aantal melkkoeien met zo’n 90.000 af. Een nieuwe ronde hangt boven het hoofd wanneer de sector de afgesproken reductie niet nakomt.

De urgentie voor ammoniakreductie speelt in heel Nederland. Een rantsoen van een bedrijf in de veenweiden bevat veel gras met veelal hoge ruw eiwitgehalten. Deze bedrijven hebben te maken met een hoger stikstofoverschot en dat betekent ook meer kans op ammoniakemissie. Vandaar dat ammoniakemissie een relatief grotere uitdaging vormt in grasrijke gebieden zoals de Westelijke Veenweiden dan in gebieden waar ook mais geteeld kan worden.