Het programma Proeftuin Veenweiden Natura 2000 zoekt toekomstgerichte melkveehouders die van een uitdaging houden. Met een groep van 100 boeren wil dit driejarige programma laten zien dat er ruimte is voor bedrijfsontwikkeling van de melkveehouderij in het westelijk veenweidegebied. In het programma werken melkveehouders aan maatregelen die inzetten op maximale benutting van eigen eiwit en ammoniakreductie in de Veenweiden. De Proeftuin is een initiatief van LTO Noord en Wageningen UR Livestock Research. De uitvoering van het programma is in handen van Wageningen UR, LTO Noord, VIC Zegveld, PPP-Agro Advies en het Louis Bolk Instituut.

De Veenweiden is een bijzonder agrarisch gebied vanwege de lang gerekte percelen, de bodemdaling, complexe logistiek en de Randstedelijke ligging. Melkveehouders moeten net als andere bedrijven in die regio anticiperen op de ontwikkelingen die op hen afkomen. Eén van die ontwikkelingen is een te hoge stikstofbelasting in het gebied, waar havenbedrijf, luchthaven en boeren samen een verantwoordelijkheid hebben. Boer blijven in de Veenweiden vraagt dus om visie en vakmanschap. Proeftuin Veenweiden wil samen met ambitieuze en oplossingsgerichte melkveehouders maatregelen ontwikkelen en uittesten. Zo levert slim NH3 reduceren betere financiële resultaten op, een betere kringloop op het bedrijf en ook de benutting van eigen eiwit wordt beter. Op die manier wordt gezamenlijk gewerkt aan duurzame groei.

Het programma Proeftuin Veenweiden kent drie sporen. In spoor 1 gaat het om maatregelen geschikt maken voor melkveehouders in de veenweiden. Spoor 2 is het in de praktijk toetsen van maatregelen door melkveehouders en stakeholders. Spoor 3 zorgt er voor dat de inspanningen van de melkveehouders ook erkend en beloond worden door overheden en ketenpartijen. De zoektocht naar melkveehouders, maakt deel uit van spoor 2. Deze groep van 100 melkveehouders bestaat uit 10 koplopers die concreet aan de slag gaan met maatregelen om hun bedrijf efficiënter en toekomstbestendig te maken, met daaromheen 90 anderen die volgen wat er mogelijk is en op het eigen bedrijf toepassen wat kan. Hiermee laat de sector aan de andere sectoren haar inzet zien voor het verlagen van de stikstofbelasting op het veenweidengebied en pakt ze haar eigen verantwoordelijkheid om de doelen te realiseren.

Melkveehouders die geschikt zijn voor deelname aan dit programma laten zich uitdagen op hun vakmanschap, nieuwsgierigheid en wens om bij te blijven. Ze hebben een open mind en zijn communicatief vaardig. Meer informatie over de werving van deelnemers volgt in de komende weken.

Het innovatieprogramma Proeftuin Veenweiden heeft groen licht gekregen van Provincie Zuid Holland en het ministerie van Economische Zaken. Het driejarig programma krijgt verder financiële en inhoudelijke steun van LTO Noord. Tevens worden met Provincies Utrecht en Noord Holland projecten voorbereid die in samenhang met het programma worden uitgevoerd.