Op donderdagmiddag 30 juni a.s. gaat Proeftuin Veenweiden Natura 2000 van start, een programma voor verlaging van de ammoniakemissie in de Westelijke Veenweiden. Melkveehouders, onderzoekers en adviseurs gaan gezamenlijk maatregelen ontwikkelen voor minder ammoniakemissie en werken daarnaast aan betere waterkwaliteit en vermindering van bodemdaling.

De Veenweiden is een bijzonder agrarisch gebied vanwege de langgerekte percelen, de bodemdaling, complexe logistiek en de Randstedelijke ligging. Melkveehouders moeten net als andere bedrijven in die regio anticiperen op de ontwikkelingen die op hen afkomen. Eén van die ontwikkelingen is een te hoge stikstofbelasting in het gebied, waar havenbedrijf, luchthaven en boeren samen een verantwoordelijkheid hebben. Proeftuin Veenweiden wil samen met ambitieuze en oplossingsgerichte melkveehouders maatregelen ontwikkelen en uittesten. Zo levert slim NH3 reduceren betere financiële resultaten op, een betere kringloop op het bedrijf.

Op 30 juni a.s. starten 10 melkveehouders met hun begeleiders de zoektocht naar effectieve maatregelen en komende maanden worden ook andere collega’s in het gebied gevraagd zich aan te sluiten. Uiteindelijk streeft de proeftuin naar deelname van een groep van 100 melkveehouders. Han Weber, gedeputeerde van provincie Zuid-Holland zal aangeven waarom hij, evenals het ministerie van EZ, het belangrijk vindt om dit programma te ondersteunen. Namens initiatiefnemer LTO Noord zal Kees Romijn ingaan op de ambitie van het programma om in de komende drie jaar een flinke ammoniakemissie reductie te bewerkstelligen. Het geheel wordt omlijst met filmfragmenten bij de boeren op het bedrijf.

De Proeftuin is een initiatief van LTO Noord en VIC Zegveld. De uitvoering van het programma is in handen van LTO Noord, Wageningen UR, VIC Zegveld, PPP-Agro Advies en het Louis Bolk Instituut.

Programma startbijeenkomst: ‘In gesprek over een spannend programma’
Locatie: Veenweiden Innovatiecentrum (VIC), Oude Meije 18, Zegveld
Datum: Donderdagmiddag 30 juni 2016
Tijdstip: 15.30 uur – 18.00 uur

Meld u hier aan